Utvikling av håndverksfaget i skolen

Ena Ulvund, prosjektleder for fagdagene, tok for seg håndverkets betydning og plass i skolen. På 1920-tallet var håndarbeid og sløyd lagt opp slik at elevene skulle være rustet for oppgaver i voksenlivet. Fra slutten av 1930-årene skulle eleven mestre spesifikk kunnskap, før Mønsterplanen ble iverksatt på 1970-tallet. Da endret faget navn til Forming, og det omfattet både håndarbeid, sløyd, skriving og tegning. Senere i 2006 kom Kunnskapsløftet med krav om at undervisningen skulle munne ut i muntlig og skriftlig drøfting.

Les mer