Stortingsmelding: Frihet og likeverd

Meld. St. 45 (2012–2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Godkjent i statsråd 21. juni 2013. Siden innføringen av ansvarsreformen har Norge, i likhet med en rekke andre land, blitt sterkere forpliktet av internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Tiden er moden for en ny gjennomgang av levekårene for mennesker med utviklingshemming.

Les hele Stortingsmeldingen