Ledige stillinger

Søk ledige stillinger innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.

Har du en stilling å annonsere? Klikk her

 

Ledige stillinger:

 

Medarbeider / husleder, Vidaråsen Landsby

Arbeidssted Vidaråsen Landsby
Stilling Medarbeider / Husleder i levefelleskap i  Vidaråsen Landsby

Til våre familiehus søker vi etter fulltids medarbeidere som kan bidra med å skape et godt miljø for 3-5 mennesker med spesielle behov.

Søknadsfrist snarest
Stillingstype fast
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområder Stillingen som husansvarlige innebærer å være teamleder for husets medarbeidere, og sammen sørger medarbeidere og landsbyboere for å skape en god og inkluderende stemning i familiehusene som er både medarbeidernes og landsbyboernes hjem.
Ønskede kvalifikasjoner Vi leter etter noen med disse egenskapene til stillingene:

 • er strukturert og fleksibel
 • er engasjert og relasjonsbyggende
 • er god til å lytte og samtidig klar og tydelig
 • er selvstendig med evnen til å arbeide i team
 • har sertifikat for personbil
Vi tilbyr Camphill Landsbystiftelsen Vidaråsen er et inkluderende levefellesskap, et alternativt samfunn basert på antroposofiens menneskesyn. Vi er rundt 130 mennesker; beboere, medarbeidere og barn, som bor i store og små husfellesskap. I arbeidstiden er alle sysselsatt med en eller fler av landsbyens varierte arbeidsoppgaver på verksteder som veveri, toveverksted, bakeri, snekkerverksted, matforedling, butikk, jordbruk, husholdning mm. Vår visjon er å muliggjøre at alle kan ha en meningsfylt hverdag som, i samarbeid med hverandre, fremmer personlig utvikling. Basert på gjensidig respekt og likeverd, uavhengig av kultur, religion, kjønn, entnisitet eller funksjonshemning tilstreber vi å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle. Pleien av et variert kulturliv med bl.a. teaterforestillinger, sang og musikk, høytidsfeiringer og utflukter spiller en sentral rolle i landsbylivet. Vidaråsen er i høyeste grad et multikulturelt samfunn.
Om oss Ytterligere infromasjon om landsbystiftelsen generelt og Vidaråsen spesielt kan du finne på http://www.camphill.no/hjem/
Nærmere opplysninger Til forskjell fra de fleste andre virksomheter velger vi å skille arbeid helt fra lønn. Som medarbeider i landsbyen får man dekket sine behov via naturalytelser som for eksempel kost, losji, transport og lommepenger samt tilgang på felles biler.

Er dette noe for deg?

Se stillingsannonsen som pdf.

Søknaden sendes til Send din søknad, vedlagt CV og motivasjonsbrev til personalrådgiver, Morten Strandmoe, on.ne1548290546saara1548290546div@n1548290546etrom1548290546

 

Fagansvarlig, Helgeseter

Arbeidssted Stiftelsen Virksomheten Helgeseter, Bergen
Stilling Fagansvarlig (100% fast stilling)
Søknadsfrist 13.8.2018
Arbeidstid (omfang) Arbeidstid 08-15.30 (fleksitid).
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområder Vår nåværende fagansvarlige går av med pensjon, og vi leter etter den rette person til å ivareta denne spennende og viktige nøkkelrollen som det absolutt er mulig å sette et personlig preg på. Vi ønsker deg som vil være med å utvikle Helgeseter inn i fremtiden, og arbeide for de som bor på Helgeseter i henhold til vårt verdigrunnlag. Som fagansvarlig har du en sentralisert funksjon, og har hele virksomheten som arbeidsområde sammen med dyktige og kvalifiserte kolleger. Du jobber tett opp mot ledergruppen og faggruppene, og er rådgiver ift medisinske og faglige utfordringer.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Har en bachelor innen helsefaglig område, med videreutdanning innen veiledning/ helsefremmende arbeid, evt annen relevant tilleggsutdannelse.
 • Har ønske om å sette deg inn i vår historie og vårt verdigrunnlag. Helst har du allerede erfaring fra lignende virksomheter.
 • Evner å organisere deg selv og prioritere oppgaver. Er strukturert, selvstendig, initiativrik, tydelig og entusiastisk. • Evne til å se saker i et større perspektiv, tenker helhetlig, og er prosessorientert.
 • Har gode nok IT-kunnskaper.
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og gjerne liker å undervise.
 • Har godt humør og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Er nysgjerrig, reflektert og interessert i andre mennesker.
 • Innehar gode holdninger, hvor det å vise vennlighet og respekt for beboere, pårørende og medarbeidere er naturlig for deg.
 • Har erfaring fra antroposofisk verdiarbeid eller annen relevant helsefaglig utdanning i tillegg til nødvendig erfaring fra brukergruppen og Steinerpedagogiske virksomheter.
Vilkår Ansvarsområder:

1: Kvalitet på tjenestene – faglig og medisinsk forsvarlighet på tilbudet

 • Kontakt overfor kommunale samarbeidspartnere ift Helse og Omsorgstjenestelovens kap 9.
 • Kontaktperson overfor Forvaltningsenheten angående tjenestevedtak til våre beboere (ressursberegning).
 • Overordnet ansvar for legemiddelhåndtering i virksomheten. Organisere fastlegetilbudet og oppfølging overfor antroposofisk lege.
 • Ta initiativ til lovpålagte kurs innenfor legemiddelhåndtering og kap 9.
 • Utstede fullmakter til legemiddelhåndtering.
 • Tilrettelegge for kandidater som skal ta fagprøve i helsearbeiderfaget, samt delta i veiledning av studenter.
 • Følge opp avvik og føre internkontroll.

2: Utvikling

 • Samarbeide med ledere og fagpersonell på områder som kvalitetsutvikling og pårørendearbeid.
 • Være en støtte og initiativtager til fagutvikling, og inneha en viktig rolle i å sikre at Helgeseters særpreg som antroposofisk sted utvikler seg inn i framtiden.
 • Ta initiativ til kurs som det til enhver tid er behov for og som ledergruppen ønsker.
 • Delta og ta ansvar for terapeutgruppens møter/ planlegging.
 • Lede gruppemøter for øverste fagpersonell i virksomheten.

3: Ledelse

 • Stedfortreder for daglig leder ved behov. Dette ansvaret forutsetter både evner og enighet om oppgavene, og vil kun omfatte oppgaver og avgjørelser fagansvarlig er kvalifisert for å ta. Ansvaret er primært som kontaktperson i d.l. sitt fravær. – Ift ledergruppen må fagansvarlig delta i de saksdrøftingene som er nødvendig på gruppens faste møter.
Vi tilbyr
 • Et rikt og variert miljø med mennesker som er opptatt av fellesskap
 • Et spennende kulturliv, med årstidsmarkeringer og festspill
 • Vakker natur, gårdsdrift og eget bakeri
 • Faglig utfordrende arbeid og utvikling av tilbudet.
 • En kompetent, erfaren, og velfungerende ledergruppe med godt miljø som får gjennomført mye bra arbeid.
 • IA-bedrift hvor ledere samarbeider tett med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag.
 • En anstendig lønn og god pensjonsforsikring
Om oss Helgeseter har ansvar for 30 mennesker med spesielle behov som får tilbud om bolig, personlig bistand, arbeid og fritid. Det er 6 bofellesskap og en stor arbeidsvirksomhet. Helgeseter ligger øverst i Sædalen i Bergen, og grenser til byfjellene, med naturen rett utenfor døren. Her er verksteder, eget bakeri, gårdsdrift og dyr gir liv til et blomstrende og inkluderende fellesskap.
Nærmere opplysninger helgeseter.org
Søknaden sendes til Søknad og cv sendes til on.re1548290546teseg1548290546leh@r1548290546ieg1548290546 og on.re1548290546teseg1548290546leh@e1548290546kebiv1548290546 innen 13.8.2018.

Intervjuer vil gjennomføres siste halvdel av august.

 

Medarbeider / Husleder / Gartner, Jøssåsen Landsby

Arbeidssted Jøssåsen Landsby
Stilling Medarbeider / teamleder i et hus / gartner
Søknadsfrist Snarest
Stillingstype (fast/vikar) fast
Beskrivelse av stillingen / aktuelle arbeidsområder Jøssåsen søker medarbeidere/familie som vil bo i vårt leve- og arbeidsfellesskap. Vi søker etter mennesker som kan bo i et av våre familiehus, er interessert i å leve i en alternativ boform og er åpne for idealene av Camphill bevegelser. Det er en fordel om du/dere har erfaring med mennesker med utviklingshemning.

Vi søker også etter noen som kan overta vårt gartneri fra sommeren 2019.

Ønskede kvalifikasjoner
 • er strukturert og fleksibel
 • er engasjert og relasjonsbyggende
 • er god til å lytte og samtidig klar og tydelig
 • er selvstendig med evnen til å arbeide i team
 • har sertifikat for personbil

Vi søker etter mennesker som kan bo i et av våre familiehus, er interessert i å leve i en alternativ boform og er åpne for idealene av Camphill bevegelser. Det er en fordel om du/dere har erfaring med mennesker med utviklingshemning.

Vi tilbyr Vi tilbyr en utfordrende og spennende jobb med mulighet til selv utvikling med opplæring og kursing i et internasjonalt miljø.

Som fast medarbeider har du mulighet til å være med i fellesøkonomi med egen pensjonsordning.

Om oss Ytterligere infromasjon om landsbystiftelsen generelt og om Jøssåsen spesielt kan du finne på:

www.camphill.no Jøssåsen Landsby

Nærmere opplysninger Til forskjell fra de fleste andre virksomheter velger vi å skille arbeid helt fra lønn. Som medarbeider i landsbyen får man dekket sine behov via naturalytelser som for eksempel kost, losji, transport og lommepenger samt tilgang på felles biler.

Er dette noe for deg?

Søknaden sendes til on.ne1548290546sasso1548290546j@noi1548290546tacil1548290546ppa1548290546