Helgeseter. Foto: Frode Hølleland.

Sosialterapeutiske
virksomheter i Norge

Sosialterapeutisk Forbund består av selvstendige virksomheter som arbeider med mennesker med spesielle behov: barn, ungdommer og voksne. Til grunn for forbundets arbeid ligger det antroposofiske menneskesyn, slik det er utformet av Rudolf Steiner. Sosialterapeutisk Forbund har i dag 14 antroposofiske medlemsvirksomheter som gir skole-, bolig-, og arbeidstilbud til ca. 300 elever/beboere.

Sosialterapeutiske hjem og bofellesskap

Det er fire sosialterapeutiske bofellesskap i Norge, alle med sine egne særtrekk. Tre av stedene tilbyr beboerne arbeid i et bredt utvalg av verksteder, hagebruk og kulturelle aktiviteter. Denne helhetsmodellen (bolig, arbeid, kultur) utgjør i stor grad det metodiske grunnlaget for driften, og er med å sikre et mangfoldig livsinnhold.

Granly stiftelse

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp. Her bor 21 voksne personer med utviklingshemning i 5 boliger og en hybelleilighet, spredt på et parklignende område. Granly ble etablert i 1938 og er dermed det eldste antroposofiske sosialterapeutiske stedet i Norge. Aktivitetene er hovedsakelig sentrert rundt håndverk, kunst og hagebruk.

Mjøsvegen 498, 2849 Kapp
Tlf: +47 61143660
Fax: +47 61143661
E-post:
www.granly-stiftelse.no, facebook.com/granlystiftelse, Instagram@granlystiftelse

Stiftelsen Grobunn

Grobunn tilbyr et unikt konsept for ungdommer med spesielle behov. Dette innebærer botrening, arbeidstrening og ferietilbud. Vi ønsker at ungdommene skal få oppleve en spennende ungdomstid på lik linje med andre ungdommer. Ungdommene får opplæring og veiledning i å mestre ADL-ferdigheter, og blir forberedt på å bli voksen og ta mest mulig ansvar for eget liv. Vi bistår ungdommene og foresatte i å planlegge videre valg i livet, samt utflytting. Vi har ett botreningstilbud for ungdommer som går på videregåendeskole i nærområdet samt et bo- og arbeidstreningstilbud for de som er ferdig på videregående skole.

Frenningveien 102, 2344 Ilseng
Tlf: +47 481 60 541
E-post:
grobunn.no og facebook.com/Grobunn

Klostergården livsfellesskap

Klostergården ligger på Tjøme. Vi er et bo- og arbeidsfellesskap med jordbruk gårdsdrift med flere dyr, snekkerverksted, bakerhus, kafé, kulturhus, terapihus med svømmebasseng. I tillegg tilbyr vi veiledningundervisning samt familie-/ par- og barneterapi.

Barkevikveien 44, 3145 TJØME
tlf + 47 33303410, m 95456033 / 47465054
E-post:
www.klostergaarden.no

Helgeseter

Virksomheten Helgeseter åpnet i 1954, og tilbyr i dag tilrettelagte leiligheter i 6 bofellesskap til 30 voksne personer med spesielle behov. Alle 30 beboerne samt 5 arbeidstakere som bor i kommunale bofellesskap har også arbeidstilbud på gården, i bakeriet, i verkstedene, eller i kulturarbeidet på Helgeseter.

Øvre Sædalsvei 257, 5099 BERGEN
Tlf: +47 55 27 38 99
E-post:
www.helgeseter.org

Rostadheimen Bofellesskap

Bofellesskap Rostadheimen ligger i vakre omgivelser på Garnes rett utenfor Bergen. Her bor det åtte personer i forskjellig alder. Stedet har også et dagtilbud for fem av beboerne.

Garnesveien 166
5264 GARNES
Tlf: +47 55 53 78 80/ mobil +47 93 87 49 49
E-post:
www.rostadheimen.no

Hedemarken
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken. Foto: Borgny Berglund.

Steinerskoler i Norge for elever med spesielle behov

Det er foreløpig fire helsepedagogiske skoletilbud i Norge. Skolene følger en godkjent fagplan og tilbyr en tilrettelagt undervisning hvor innslaget av praktisk-estetiske fag og kunst som faglig innfallsvinkel, er sterkt tilstede. Skolene tilbyr undervisning i integrerte klasser, og/eller individuelt evt spesialklasser. I likhet med det som er vanlige i norske steinerskoler, har helsepedagogiske skoler som målsetting å være en dannelsesvei for ”hele” mennesket – kropp, ånd og sjel.

Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken

Helsepedagogisk Steinerskole er del av Steinerskolen på Hedemarken og gir tilbud til elever med spesielle behov fra grunnskolens 1. klasse til og med videregående trinn. Skolen følger Steinerskolens læreplan med individuell tilpasning. Alle elever har dertil egne IO-planer. Skolen gir elevene en helhetlig og sosial hverdag med teoretiske, kunstneriske og håndverksfag, samt friluftsliv, svømming, gårdsbesøk eller skolekjøkken. Elever på barnetrinnet er del av storklassen og har i tillegg egne grupperom til skjerming og bearbeiding av fagstoffet. De eldre elevene får undervisning i smågrupper på 2-8 elever. For videregående elever finnes i tillegg et yrkesrettet tilbud hvor de får ulik arbeidspraksis på gård, kjøkken og verksted.

Postboks 100, 2312 Ottestad
Besøks adr.: Rudolf Steiners veg 26, 2312 Ottestad
Tlf: +47 62 58 89 04
Faks: +47 62 58 89 09
E- post :
www.hedemarken.steinerskolen.no

Ljabruskolen

Skolen gir et tilbud for elever med spesielle behov i grunn- og videregående skole. Høsten 2009 flyttet skolen inn i nybygget hus på Ljabru. Undervisningen bygger på Steinerskolens læreplan, tilrettelagt i forhold til elevenes behov og forutsetninger.

Ljabrubakken 50, 1165 OSLO
Tlf: +47 22 62 98 90
Faks: 22 62 98 91
E-post:
www.ljabruskolen.no

Steinerskolen på Skjold

Steinerskolen på Skjold Videregående trinn er et alternativt opplæringstilbud. Skolen startet 1997 og er godkjent for inntil 50 elever. Tilbudet er for ungdom som av ulike grunner ikke finner seg til rette eller kan nyttegjøre seg det tradisjonelle videregående opplæringstilbud. Skolen ulike verksteder er betong, tre, kunst, metall og musikk.

Harald Skjolds vei 50,5236 Rådal
Tlf: +47 55 13 76 00
Epost:
www.steinerskolen-skjold-vgt.no

Momo Waldorfskole

Et nytt steinerskoleinitiativ for barn med særskilte behov i Trondheim Sør, Melhus, Klæbu, Skaun og Orkanger. Oppstart august 2013. Første fase i skolens utvikling vil være grunnskole, ungdomsskole og videregående trinn, med håndverkbasert undervisning for elever med tilrettelagte behov.

Sandbakkveien 73, 7072 Heimdal
Tlf: +47 99 16 31 00
Epost:
momowaldorfskole.no

Vallersund Gård og Framskolen – Camphill. Foto: Dag Balavoine.

Camphillstiftelsen og Landsbyer i Norge

Camphill Landsbystiftelses (CLS) formål er å skape inkluderende arbeids- og levefellesskap med utgangspunkt i Rudolf Steiners tregrente samfunnsbilde, og i legen Karl Königs arbeid med å virkeliggjøre dette. I landsbyene tilstreber man å leve etter den sosiale grunnlov. CLS er landsdekkende, og driver seks landsbyer i Norge; tre i Trøndelag, en på Vestlandet og to på Østlandet. Landsbyene har husfellesskap, der mennesker med ulike behov for bistand lever side om side med medarbeidere. Kunst og kultur vever seg inn i alle sider av livet, og landsbylivet er preget av økologisk bevissthet. I arbeidstiden er alle sysselsatt med landsbyens mange oppgaver; håndverk, jordbruk, matlaging og hushold. Alle har oppgaver som dekker reelle behov, og alle utfører sitt arbeid etter egne evner og muligheter. Framskolen er et toårig tilbud for ungdom. Noen landsbyer tilbyr dessuten dagplasser i verkstedene. Camphill-landsbyene tar også imot unge mennesker som ønsker et år som frivillig, eller å være medarbeidere for lengre tid. Alle søknader om plass eller arbeid rettes til den aktuelle landsby.

Camphill Landsbystiftelse, Malvikvegen 1333, 7550 Hommelvik
Tlf: +47 73 97 84 60
E-post:
www.camphill.no

Hogganvik – en Camphill Landsby

Hogganvik Landsby ligger i et typisk Vestlandslandskap ved Vindafjorden i Ryfylke og har utsikt mot fjorder og fjell. Våre familiehus, gården, gartneriet, ysteriet, skogsdriften og et lite snekkerverksted gir arbeid til de fleste. 35-40 mennesker bor i Hogganvik Landsby.

5583 Vikedal
Tlf: +47 52 76 01 11
Faks: +47 52 76 04 08
E-post:
hogganvik.camphill.no

Jøssåsen – en Camphill Landsby

Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Her bor det rundt 50 mennesker, i tillegg kommer 10 – 12 stk på dagtid som tar del i arbeidet. Foruten gårdsdriften har landsbyen kulturhus, veveri, bokverksted og vedgruppe.

7550 Hommelvik
Tlf: +47 73 97 12 22
Faks: +47 73 97 11 40
E-post:
Søknad medarb.:
www.jossasen.no

Camphill Rotvoll

Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i Trondheim kommune og består av Kristoffertunet levefellesskap og Rotvoll verksteder og gartneri. Vi tar imot mennesker med spesielle behov i levefellesskapet og gir også dagtilbud for folk som ikke bor på stedet.

Hans Collins vei 5, 7053 Ranheim
Tlf: +47 73 82 68 50
Faks: +47 73 82 68 51
E-post:
Søknad:
rotvoll.camphill.no

Solborg – en Camphill Landsby

Solborg er et leve- og arbeidsfellesskap både for mennesker med utviklingshemning, og medarbeidere og deres barn.Landsby Solborg ligger mellom Hønefoss og Jevnaker, med vakkert utsyn mot Norefjell vestover og grensende mot Nordmarka østover. Med smått og stort bor det omtrent 55 mennesker her. Landsbyen har gård, gartneri, urteverksted, veveri, bakeri og en gruppe som arbeider i skogen.

Solborgveien 21, 3520 Jevnaker

Telefontider: (man, ons og tor kl. 9.30-14.30)
Tlf kontor: +47 32 13 24 80
Tlf koordinator: +47 451 66 155
E-post: "> 
solborg.camphill.no

Vallersund Gård og Framskolen – Camphill

Vallersund Gård ligger på Fosenhalvøya. Vi tilbyr et bo- og arbeidsmiljø for voksne mennesker med utviklingshemming. I alt bor her 35 – 40 mennesker på stedet og det drives gårdsbruk, bakeri, veveri, gartneri, urteverksted og butikk.
FRAMskolen er en del av landsbyen. Skolen er et toårig, folkehøyskolelignende lærested for unge voksne med utviklingshemming mellom videregående skole og et aktivt yrkesliv.

Vallersund Gård, 7167 Vallersund
Tlf: +47 72 52 70 80
Faks: +47 72 52 70 99
E-post:
vallersund.camphill.no

Vidaråsen – en Camphill Landsby

Vidaråsen, med omkring 120 mennesker, ligger i Andebu i Vestfold. Det drives gård, gartneri, meieri, toveverksted, snekkerverksted, veveri, urteverksted, maleverksted, bakeri og en butikk. Vi holder konserter, teaterforestillinger, foredrag og allmøter, og har også et terapihus for mennesker som trenger ekstra pleie.

3158 Andebu
Tlf: +47 33 44 41 00
Faks: +47 33 44 40 01
E-post:
vidarasen.camphill.no/

Se oversikt over alle virksomhetene som er medlem av Sosialterapeutisk Forbund.