Tavletegning av Rudolf Steiner fra det helsepedagogiske kurset holdt i Dornach i Sveits i 1924 og som danner fundamentet for antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi.

Sosialterapeutisk Forbund

Sosialterapi er både en undervisningsform og et omsorgsarbeide for mennesker med spesielle behov. Metodisk bygger den på det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner, hvor man anser at åndskjernen i hvert menneske er friskt, på tross av fysiske og sjelelige begrensninger.

Sosialterapeutisk Forbund består av selvstendige virksomheter som arbeider med mennesker med spesielle behov: barn, ungdommer og voksne. Forbund består i dag 13 helsepedagogiske og sosialterapeutiske virksomheter som gir bolig-, arbeids- og opplæringstilbud til nesten 300 elever og brukere/beboere. Tilknyttet disse stedene er det cirka 500 medarbeidere fordelt på cirka 360 årsverk. Internasjonalt består de antroposofiske omsorgsvirksomhetene av rundt 700 institusjoner og organisasjoner i 50 land, i alle verdensdeler.

Medlemsvirksomheter Sosialterapeutisk Forbund
Helsepedagogiske skoler: Ljabruskolen (Oslo), Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole på Hedemarken (Stange), Stiftelsen Grobunn (Stange).
Sosialterapeutiske hjem: Granly (Toten), Helgeseter (Bergen), Rostadheimen (Bergen), Verdandi (Bergen).
Landsbystiftelsen: Hogganvik Landsby (Vindafjord), Jøssåsen (Hommelvik), Rotvoll (Trondheim), Solborg (Jevnaker), Vallersund Gård (Fosen), Vidaråsen (Andebu).

Etablering

Sosialterapeutisk Forbund ble formelt stiftet i 2000 (under navnet Norsk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi). I årene forut for etableringen hadde det vært en løsere sammensatt organisasjon av engasjerte personer fra de ulike stedene.

Tidlig på 1990-tallet hadde flere av de antroposofiske omsorgsvirksomhetene egne opplæringstilbud for sine medarbeidere. I tillegg startet en seminarutdanning i helsepedagogikk og sosialterapi i Bergen fra høsten 1998, som ble organisert som et felles norsk samarbeid. Den var i stor grad lik tilsvarende skandinaviske utdanningsprogrammer. Utover 1990-tallet skjedde et økt fokus på kvalitet, og det utviklet seg et omfattende europeisk opplæringssamarbeid som ble støttet med blant annet EU-midler. Bergensseminaret ved Petter Holm, ble en pådriver og nøkkelperson i det europeiske samarbeidet. Virksomhetene ønsket senere å stå bedre rustet i forhold til økte profesjonskrav som kom fra stat og kommuner, og styrket derfor det interne samarbeidet. Like viktig var å bli en mer profesjonell bidragsyter i forhold til det nordiske samarbeidet (NFLS), og det europeiske nettverket (Konferenz).

Hovedoppgaver

Faglig utvikling

Den viktigste oppgaven til forbundet er å utvikle kompetansen i virksomhetene. Dette har skjedd i flere trinn. Seminaret i Bergen som pågikk frem til 2010, utdannet en rekke medarbeidere, men det lyktes ikke med å inngå partnerskap med offentlige godkjente fagskoler. I stedet valgte man å satse på å få etablert et bachelorprogram i antroposofisk sosialpedagogikk. Dette ble godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) i 2010.

Studiet er organisert med blokkukesamlinger og praksisperioder i helsepedagogiske og sosialterapeutiske virksomheter i Norge og Europa, og det er basert på arbeidstilknytning i en antroposofisk virksomhet parallelt med utdanningsløpet som går over fire år. Det første kullet med studenter startet opp på Rudolf Steinerhøyskolen i Sosialpedagogikk høsten 2012, og nye opptak vil skje annen hvert år. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske metoder. Helsedirektoratet har nå godkjent utdanningen i forhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 9-9. Dette sidestiller den med tilsvarende utdanninger på høyskolenivå innen helse- og sosialfag (sykepleier, vernepleier, sosionom m fl).

Forbundet arrangerer Sosialterapeutiske fagdager annethvert år i mai. Fagdagene har som mål å styrke det helsepedagogiske og sosialterapeutiske arbeidet i Norge, og tematikken velges slik at fagdagene kan bidra styrke arbeidet både med barn, unge og voksne.

Tidsskriftet LandsByLiv

LandsByLiv er et viktig organ for å synliggjøre den impulsen som virksomhetene arbeider etter og det som skjer i hjemmene, landsbyene og på de helsepedagogiske skolene, samt internasjonalt. Sosialterapeutisk Forbund overtok eier- og driftsansvaret for tidsskriftet i 2012. Landsbyliv var initiert av Landsbystiftelsen og startet opp våren 2004. Bladet har som formål å berike kommunikasjon, miljø og livskvalitet, og skal være et vindu mellom virksomhetene, samt ut mot verden. Historier fra stedene blir ført i pennen av de som bor og arbeider på de ulike stedene. Kommunikasjonen med omverden skjer via innlegg og kronikker, samt intervju og meningsytringer fra beboere, lærere, pårørende og medarbeidere. Tidsskriftet fokuserer også på faglig utvikling gjennom artikler fra ulike bidragsytere og stoff fra studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen, samt oversatt faglitteratur.

Internasjonalt samarbeid

Forbundets nærmeste samarbeidspartner internasjonalt er Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi (NFLS). I over 40 år har NFLS arrangert store fagkonferanser som Maidagene i Järna og Høstmøtet. De har etablert omfattende utdanningsprogrammer og har støttet oppbygging av sosialterapeutiske initiativ i Øst-Europa. NFLS er også initiativtaker og arrangør for kulturfestivalen Nordisk Allkunstverk, der Peer for alle har vært hovedarrangementet i 2009, 2011 og 2013.
Forbundet er tilknyttet den medisinske seksjonen innen Den frie høyskole for åndsvitenskap i Dornach i Sveits, hvor Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie samler representanter fra hele verden til årlige fagkonferanser.
En annen viktig partner er European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE), som er en aktiv pårørendeorganisasjon med tilhørighet i de antroposofiske miljøene i Europa. ECCE er en høringsinstans for EU-kommisjonen og var en vesentlig bidragsyter under arbeidet med ratifiseringen av FN-konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det pågår også et samarbeid med Blagoe Delo prosjektet i Ekaterinburg, Russland.

Årsmøte og styre

Det øverste beslutningsorgan i Sosialterapeutisk Forbund er årsmøtet som velger et styre som i dag fungerer som et arbeidende sekretariat. Det holdes to årsmøter; et på våren i mars og et ekstraordinært på høsten i oktober. Forbundet sørger for å koordinere innsatsen som må til for å nå de målsettinger som er skissert.

Forbundet har et styre som består av fem medlemmer, som velges av årsmøtet om våren. Tre av styrets medlemmer skal representere sosialterapeutiske hjem, landsbyer, og helsepedagogiske skoler. De øvrige to er “fristilte” og kan rekrutteres fra hvilken som helst antroposofisk virksomhet. Styret konstituerer seg for å ivareta ulike funksjoner, blant annet som representanter i de internasjonale samarbeidsorganene.

Sosialterapeutisk Forbunds administrasjon driftes av styret i samarbeid med Dialogos medie- og ressurssenter.

Kontakt:

Geir Legreid
Styreleder Sosialterapeutisk Forbund
Mobil: 408 28 444
E-post:

Sissel Jenseth
Dialogos medie- og ressurssenter
E-post: