Rettigheter

Borger ikke bruker

I kronikken Borger ikke bruker (Aftenposten 25.9.2009) deler Kari Gåsvatn sine erfaringer og forsvarer sin datters borgerrettigheter. Og hvordan de pårørende hele tiden må kjempe for hver eneste rettighet. Hun peker også på den manglende menneskelig kontinuitet som er oppstått etter ansvars-reformen (HVPU), og en større avstand mellom fagmiljøet og brukerne, og stor gjennomtrekk av personale.

Les kronikken her


Omsorgstjenester og rettigheter

Tema i LandsByLiv 38 handler om hvordan omsorgstjenester i Norge har blitt fullstendig dominert av økonomien, ofte til den grad at ”mennesket” forsvinner, det blir en ”ting” med finansielle ulemper. Artiklene i temadelen behandler dette brennaktuelle temaet på ulikt vis; Konkurranseutsetting av sosiale tjenester – vår tids fattigauksjon? Omsorg tja, bolig kanskje? Livets mening og arbeidets verdi. Om lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Les mer


Høringen de helsepedagogiske skolene

Regjeringen sendte høsten 2014 ut på høring Endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) med frist 15.01.2015 fra Kunnskapsdepartementet. Steinerskoleforbundet uttalte seg på vegne av steinerskolene, og Knut Dannevig skrev i samarbeid med de helsepedagogiske skolene, den delen som vedgår de helsepedagogiske skolene.

Se høringen her


Friskolelovgivningens utfordringer

Knut Dannevig viser i sin kronikk hvordan de helsepedagogiske skolene har vært i friskolelovgivningens vold gjennom skiftende tider. Samtidig gir han et humanistisk bakgrunnsbilde. Hele det frivillige sosialterapeutiske arbeidsfeltet har sine røtter og sin opprinnelige drivkraft i medmenneskelig engasjement, pionerinnsats og utvikling av spesielle innsikter. Dette frembragte også egne friskoler, skoler drevet i samme ånd, og som var rettet inn mot elevgrupper som falt utenfor den vanlige skole.

Les mer


FN-konvensjonen ratifisert i Norge

Etter flere års venting ble FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtatt av Stortinget 3. juni 2013. Dermed er de viktigste rettighetene blitt lovfestet, som retten til å bo hvor og med hvem du vil bo, retten til undervisning, retten til arbeid/sysselsetting og retten til et kulturliv. Rigmor Skålholt går gjennom de viktigste punktene i konvensjonen, og Johannes Denger viser til Rudolf Steiners tregreningsimpuls.

Les mer


Ny vergemålslov og forskrift

Fra 1. juli 2013 trådte en ny vergemålslov med forskrifter i kraft. Loven innebærer blant annet at tilsyn med verger og forvaltning av mindreåriges midler overføres fra de kommunale overformynderiene til fylkesmennene. Nytt regelverk for vergemål skal ivareta en bedre rettssikkerhet og integriteten for personer med verge. Iverksettelsen av loven medførte at Norge kunne ratifisere FNs konvensjon.

Les mer på Vergemålsportalen


Stortingsmelding: Frihet og likeverd

Meld. St. 45 (2012–2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Godkjent i statsråd 21. juni 2013. Siden innføringen av ansvarsreformen har Norge, i likhet med en rekke andre land, blitt sterkere forpliktet av internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Tiden er moden for en ny gjennomgang av levekårene for mennesker med utviklingshemming.

Les hele Stortingsmeldingen


Støttekontakt og avlaster

Thomas og Kaja har vært avlaster og støttekontakt for to ungdommer fra Ljabruskolen i snart to år. I Landsbyliv har de skrevet litt om bakgrunnen for dette og hvordan de legger opp besøkene og aktivitetene. Hva innebærer det å bli avlaster eller støttekontakt. Hvem godkjenner om en person har behov og rett på en støttekontakt eller avlastningsplass. Hvordan går du frem, og hva får du dekket av utgifter etc.

Les mer

Sosialterapeutisk Forbund (SF)
Sosialterapeutisk Forbund (SF)

består av 14 selvstendige virksomheter for mennesker med spesielle behov; barn, ungdommer og voksne. Virksomhetene gir tilbud om skole, bolig og arbeid til cirka 300 elever/beboere. Til grunn for arbeidet ligger det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner.

Les mer
Bachelorgrad Sosialpedagogikk
Bachelorgrad Sosialpedagogikk

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr bachelorgrad i sosialpedagogikk. Faget er rettet mot praktisk sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske metoder.

Les mer
Kalender
Kalender 2018
26-27
apr
Sundvollen, Buskerud
24-27
okt
Nordisk Forbunds høstmøte
Rotvoll, Trondheim
5
nov
Høstmøte i SF
Vidaråsen, Andebu
Tidsskriftet LandsByLiv
Tidsskriftet LandsByLiv

utgis av Sosialterapeutisk Forbund. Se alle utgavene her.

Les mer
Ledige stillinger
Ledige stillinger

Søk ledig stilling innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.
Les mer


Har du en stilling å annonsere?
Klikk her

Dialogos sekretariat for SF
Dialogos sekretariat for SF

Dialogos medie- og ressurssenter er administrativt sekretariat for Sosialterapeutisk Forbund. Dialogos er også ansvarlig for produksjonen av tidsskriftet LandsByLiv og står for driften av nettsiden sosialterapi.no.

Les mer
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi

er et nordisk nettverk av omsorgstjenester for barn, unge og voksne med utviklingshemming, som bygger på det antroposofiske menneskesynet.

Les mer
Konferenz
Konferenz

für Heilpädagogik und Sozialtherapie er et forum for den internasjonale antroposofiske omsorgsbevegelsen. Årlig holdes et verdensstevne i Goetheanum, Dornach, ved Basel i Sveits. Sosialterapeutisk Forbund inngår i dette verdensomspennende nettverket som omfatter ca 700 steder i 50 land.

Les mer
Europeisk pårørendeorgan
Europeisk pårørendeorgan

European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE) har som formål å representere personer med utviklingshemning som ikke kan snakke på egne vegne. Organisasjonen fungerer som en "juridisk person" og består av både pårørende og medarbeidere i virksomhetene.

Les mer
«Kulturøyer» av Bente Edlund
«Kulturøyer» av Bente Edlund

Boken Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924-1990 er skrevet av Bente Edlund som underviser i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Boken bygger på hennes doktoravhandling fra 2008.

Les mer