Borger, ikke bruker

I kronikken Borger, ikke bruker (Aftenposten 25.9.2009) deler Kari Gåsvatn sine erfaringer og forsvarer sin datters borgerrettigheter. Og hvordan de pårørende hele tiden må kjempe for hver eneste rettighet. Hun peker også på den manglende menneskelig kontinuitet som er oppstått etter ansvars-reformen (HVPU), og en større avstand mellom fagmiljøet og brukerne, og stor gjennomtrekk av personale.

Les kronikken her

Omsorgstjenester og rettigheter

Tema i LandsByLiv 38 handler om hvordan omsorgstjenester i Norge har blitt fullstendig dominert av økonomien, ofte til den grad at ”mennesket” forsvinner, det blir en ”ting” med finansielle ulemper. Artiklene i temadelen behandler dette brennaktuelle temaet på ulikt vis; Konkurranseutsetting av sosiale tjenester – vår tids fattigauksjon? Omsorg tja, bolig kanskje? Livets mening og arbeidets verdi. Om lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Les mer i LandsByLiv 38

Ny vergemålslov og forskrift

Fra 1. juli 2013 trådte en ny vergemålslov med forskrifter i kraft. Loven innebærer blant annet at tilsyn med verger og forvaltning av mindreåriges midler overføres fra de kommunale overformynderiene til fylkesmennene. Nytt regelverk for vergemål skal ivareta en bedre rettssikkerhet og integriteten for personer med verge. Iverksettelsen av loven medførte at Norge kunne ratifisere FNs konvensjon.

https://www.vergemal.no/

Stortingsmelding: Frihet og likeverd

Meld. St. 45 (2012–2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Godkjent i statsråd 21. juni 2013. Siden innføringen av ansvarsreformen har Norge, i likhet med en rekke andre land, blitt sterkere forpliktet av internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Tiden er moden for en ny gjennomgang av levekårene for mennesker med utviklingshemming.

Les hele Stortingsmeldingen

Å være støttekontakt og avlaster

Thomas og Kaja har vært avlaster og støttekontakt for to ungdommer fra Ljabruskolen i snart to år. I Landsbyliv har de skrevet litt om bakgrunnen for dette og hvordan de legger opp besøkene og aktivitetene. Hva innebærer det å bli avlaster eller støttekontakt. Hvem godkjenner om en person har behov og rett på en støttekontakt eller avlastningsplass. Hvordan går du frem, og hva får du dekket av utgifter etc.

Les mer

Friskolelovgivningens utfordringer

Knut Dannevig viser i sin kronikk hvordan de helsepedagogiske skolene har vært i friskolelovgivningens vold gjennom skiftende tider. Samtidig gir han et humanistisk bakgrunnsbilde. Hele det frivillige sosialterapeutiske arbeidsfeltet har sine røtter og sin opprinnelige drivkraft i medmenneskelig engasjement, pionerinnsats og utvikling av spesielle innsikter. Dette frembragte også egne friskoler, skoler drevet i samme ånd, og som var rettet inn mot elevgrupper som falt utenfor den vanlige skole.

Les mer i LandsByLiv 38

FN-konvensjonen endelig ratifisert i Norge

Etter flere års venting ble FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtatt av Stortinget 3. juni 2013. Dermed er de viktigste rettighetene blitt lovfestet, som retten til å bo hvor og med hvem du vil bo, retten til undervisning, retten til arbeid/sysselsetting og retten til et kulturliv. Rigmor Skålholt går gjennom de viktigste punktene i konvensjonen, og Johannes Denger viser til Rudolf Steiners tregreningsimpuls.

Les mer