Jan Bang forlater LandsByLiv

Jan Bang har vært den viktigste drivkraft i bladet LandsByLiv siden oppstarten i 2004. Etter 11 år forlater han nå redaksjonen. I et intervju med Rigmor Skålholt forteller Jan om arbeidet. – Det var Camphill-landsbyene som tok initiativ til å starte opp bladet. Vi var en liten redaksjon bestående av Dag Balavoine, som var den kreative bidragsyteren, Ingerlise Nicolaisen som samlet stoff fra grasrota, og jeg skulle være ansvarlig for gjennomføringen.

Les mer i LandsByLiv 38

Tidsskriftet LandsByLiv

Tidsskriftet LandsByLiv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i sosialterapeutisk arbeid i Norge. Tidsskriftet skal berike miljø, kommunikasjon og livskvalitet og være ”et vindu til verden”. Det eies av Sosialterapeutisk Forbund og utkommer to-fire ganger i året. Bladet har undertittelen: Tidsskrift for sosialterapeutisk arbeid i Norge, og dets oppgave er å bidra til dokumentasjon av det arbeidet som gjøres og de åndelige verdier og holdningene som ligger til grunn for dette. Like viktig er ønsket om at beboere og elever selv skal komme til orde, og det opprettet skrivegrupper for å hjelpe fram dette.

Les mer

Landsbyliv sin framtid – i hvilken form?

Høsten 2012 hadde Maria Bjune, Rigmor Skålholt og Sissel Jenseth en samtale om tidsskriftet Landsbyliv. Bladets framtid ligger alle sterkt på hjertet. Hvordan kan Landsbyliv inngå i en flerstemt kommunikasjonsstrategi for de antroposofiske omsorgsvirksomhetene? Hvordan stå i en kontinuerlig dialog med storsamfunnet? Hvordan bygge videre på den kontaktflaten som ble oppnådd gjennom utdannelsesprogrammet på Rudolf Steinerhøyskolen?

Les artikkelen i LandsByLiv 33, julen 2012

Nordisk Allkunst Danmark 2015

”Anderledeshet i H.C. Andersens verden” er temaet Nordisk Allkunst festivalen som vil foregå i Danmark i 2015, fra 22. til 26. juni. Dette er den syvende festivalen i rekken. Festivalen vil ha fokus på Kultur – Idrett – Kunst, og den kalles derfor KIK-festivalen. Gjennom festivaldagene vil det bli mange forskjellige idrettsaktiviteter, både innendørs og utendørs. Festivalen finner sted på Fuglsø i Molboland på østkysten av Jylland.

Se Facebook for Nordisk Allkunst Danmark

Les mer i LandsByLiv 37

Nordisk allkunstverk; Peer for Alle

Sommerfestivalen for unge og voksne – med og uten funksjonshindringer – har annet hvert år samlet flere hundre mennesker fra inn- og utland. Henrik Ibsens skuespill, Peer Gynt, har gått som en rød tråd igjennom festivalene i Norge. Det sosialt kunstverket ble i 2009 og 2011 arrangert på Gålå og i 2013 på Sundvolden Hotell. Nå går stafettpinnen videre til Danmark, og Nordisk allkunstverk vil i 2015 foregå på Fuglsøcentret i vakre omgivelser på Mols.

Les mer

Sosialterapeutiske fagdager

Fagdagene har som mål å styrke det helsepedagogiske og sosialterapeutiske arbeidet i Norge, og de arrangeres annethvert år på Sundvolden Hotell i Buskerud. Tematikken skal være slik at den har interesse for alle – enten man arbeider med barn, unge eller voksne. Temaet velges i fellesskap på årsmøtet til Sosialterapeutisk Forbund.

Les mer

Maidagene – faglig nordisk sammenkomst

Maidagene i Sverige er et fagseminar for medarbeidere ved de antroposofiske virksomhetene i Skandinavia, og de arrangeres annet hvert år i Kulturhuset i YtterJärna. Tema for arrangementet 8. til 11. mai 2013 var Kommunikasjon – Hvordan kan alle få en stemme. Ansvarlig arrangør for Maidagene er Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi (NFLS).

Les mer