Sosialterapeutisk Forbund

Forbundet består av 13 selvstendige antroposofiske virksomheter både for barn, ungdommer og voksne. Stedene gir skole-, bolig-, og arbeidstilbud og dagaktiviteter til i underkant av 300 elever/beboere. Sosialterapi er både en undervisningsform og et omsorgsarbeid for mennesker med spesielle behov. Metodisk bygger den på det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner, hvor man anser at åndskjernen i hvert menneske er friskt, på tross av fysiske og sjelelige begrensninger.

Les mer

Nordisk høstmøte i Bergen 2014

Høstmøtet til Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi (NFLS) fant sted i Bergen i begynnelsen av november, på Skjoldskolen og Helgeseter. Til sammen 35 representanter fra alle de nordiske landene deltok. På årsmøtet ble Alexandra Zoffman valgt til ny ordførende i NFLS, og Göran Nilo takket for sine fem år med å understreke følgende: ”Gemensamt medvetande ger plats för det spirituella och gör skillnad”. Under møtet ble det også tid til en omvisning på Helgeseter, blant annet i bakeriet.

Les mer i LandsByLiv 37

Årsmøte Sosialterapeutisk Forbund 2015

Årsmøtet ble holdt på Granly, Østre Toten, fredag 20. mars, samme dag som Fastlands-Norge opplevde en partiell solformørkelse. Det var 18 personer til stede, blant annet representanter fra Rostadheimen, Granly, Helgeseter, Ljabruskolen, Hedemarken, Grobunn, Hogganvik, Vidaråsen og Vallersund. Knut Dannevig fortalte om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) og høringsuttalelsen fra de helsepedagogiske skolene som var sendt gjennom Steinerskoleforbundet.

Les mer i LandsByLiv 38

Nordisk Forbund

I over 40 år har Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi (NFLS) arrangert store fagkonferanser som Maidagene i Järna og Høstmøtet. De har etablert utdanningsprogrammer og støttet oppbygging av sosialterapeutiske initiativ i Øst-Europa og Blagoe delo i Russland. NFLS er også initiativtaker og arrangør for kulturfestivalen Nordisk Allkunstverk, der Peer for alle har vært hovedarrangementet i 2009, 2011 og 2013. I fremtiden er målet å skaffe til veie mer midler til forskning.

Les mer

Konferenz i Goetheanum

Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie er et forum for den internasjonale antroposofiske omsorgsbevegelsen. Ledemotivet for konferansen er pleien av det åndelige grunnlag for helsepedagogikk og sosialterapi. Konferenz kan sees på som en global fellesskapsbygging. Å møte hverandre og oppleve hvor vi står som en verdensbevegelse. Og bevegelsen har vokst sterkt de siste årene. Særlig i Latin-Amerika, Øst-Europa og landene i øst ved Stillehavet. I dag finnes det cirka 700 virksomheter i 50 land.

Les mer

ECCE – en pårørendeorganisasjon i Europa

European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE) er en aktiv pårørendeorganisasjon med tilhørighet i de antroposofiske miljøene i Europa. Den har som formål å representere personer med utviklingshemming som ikke kan snakke på egne vegne om sine rettigheter. Organisasjonen fungerer som en “juridisk person” og er en høringsinstans for EU-kommisjonen. ECCE var en vesentlig bidragsyter til innholdet av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer

Skattefradrag med Solidus

Sosialterapeutisk Forbund er fra desember 2013 godkjent av Skattetaten som en organisasjon som kan tilby sine givere skattefradrag på gaver. Forbundet har inngått i et samarbeid med Solidus AS på vegne av sine medlemsvirksomheter. Solidus sørger for det praktiske arbeidet gjennom en web-basert løsning for givertjeneste og skatteinnberetning. Hver medlemsvirksomhet må selv håndtere dette gjennom Solidus.

Les mer

Blagoe delo, Ekaterinburg i Russland

Blagoe delo holder til 70 km utenfor millionbyen Ekaterinburg øst for Uralfjellene i Russland. Organisasjonen drives på antroposofisk grunnlag, og den har oppstått med støtte fra det Nordiske forbundet. Dagsenter ble etablert i 2005 og har i dag syv verksteder for voksne personer med funksjonshemming og et teaterstudio for ungdommer med spesielle behov. Siden 2001 har det vært et tre-årig seminar for utdanning i sosialterapi for sosialarbeidere i regionen. Blagoe delo trenger hjelp til finansieringen, og bidrag mottas med takk!

Les mer

Faglig samarbeid gjennom 40 år

Bente Edlund, ansvarlig for studiet Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen, presenterer i denne artikkelen fra 2010 det nordiske samarbeidet innenfor antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi. I 1929 ble det første nordiske helsepedagogiske barnehjemmet grunnlagt i Finland, året etter skjedde det samme på Island. Ti år senere fantes tilsvarende virksomheter både i Sverige og Norge. Fotoet er av Ita Wegman, lederen av den medisinske seksjonen ved Goetheanum, da hun besøkte barnehjemmet Sólheimar på Island i 1939.

Les mer i PDF-filen