Om forbundet

Sosialterapeutisk Forbund

Forbundet består av 13 selvstendige antroposofiske virksomheter både for barn, ungdommer og voksne. Stedene gir skole-, bolig-, og arbeidstilbud og dagaktiviteter til i underkant av 300 elever/beboere. Sosialterapi er både en undervisningsform og et omsorgsarbeid for mennesker med spesielle behov. Metodisk bygger den på det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner, hvor man anser at åndskjernen i hvert menneske er friskt, på tross av fysiske og sjelelige begrensninger.

Les mer


Nordisk høstmøte i Bergen 2014

Høstmøtet til Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi (NFLS) fant sted i Bergen i begynnelsen av november, på Skjoldskolen og Helgeseter. Til sammen 35 representanter fra alle de nordiske landene deltok. På årsmøtet ble Alexandra Zoffman valgt til ny ordførende i NFLS, og Göran Nilo takket for sine fem år med å understreke følgende: ”Gemensamt medvetande ger plats för det spirituella och gör skillnad”. Under møtet ble det også tid til en omvisning på Helgeseter, blant annet i bakeriet.

Les mer


Årsmøte Sosialterapeutisk Forbund 2015

Årsmøtet ble holdt på Granly, Østre Toten, fredag 20. mars, samme dag som Fastlands-Norge opplevde en partiell solformørkelse. Det var 18 personer til stede, blant annet representanter fra Rostadheimen, Granly, Helgeseter, Ljabruskolen, Hedemarken, Grobunn, Hogganvik, Vidaråsen og Vallersund. Knut Dannevig fortalte om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) og høringsuttalelsen fra de helsepedagogiske skolene som var sendt gjennom Steinerskoleforbundet.

Les mer


Nordisk Forbund

I over 40 år har Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi (NFLS) arrangert store fagkonferanser som Maidagene i Järna og Høstmøtet. De har etablert utdanningsprogrammer og støttet oppbygging av sosialterapeutiske initiativ i Øst-Europa og Blagoe delo i Russland. NFLS er også initiativtaker og arrangør for kulturfestivalen Nordisk Allkunstverk, der Peer for alle har vært hovedarrangementet i 2009, 2011 og 2013. I fremtiden er målet å skaffe til veie mer midler til forskning.

Les mer


Faglig samarbeid gjennom 40 år

Bente Edlund, ansvarlig for studiet Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen, presenterer i denne artikkelen fra 2010 det nordiske samarbeidet innenfor antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi. I 1929 ble det første nordiske helsepedagogiske barnehjemmet grunnlagt i Finland, året etter skjedde det samme på Island. Ti år senere fantes tilsvarende virksomheter både i Sverige og Norge. Fotoet er av Ita Wegman, lederen av den medisinske seksjonen ved Goetheanum, da hun besøkte barnehjemmet Sólheimar på Island i 1939.

Les mer


Konferenz i Goetheanum

Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie er et forum for den internasjonale antroposofiske omsorgsbevegelsen. Ledemotivet for konferansen er pleien av det åndelige grunnlag for helsepedagogikk og sosialterapi. Konferenz kan sees på som en global fellesskapsbygging. Å møte hverandre og oppleve hvor vi står som en verdensbevegelse. Og bevegelsen har vokst sterkt de siste årene. Særlig i Latin-Amerika, Øst-Europa og landene i øst ved Stillehavet. I dag finnes det cirka 700 virksomheter i 50 land.

Les mer


ECCE – en pårørendeorganisasjon i Europa

European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE) er en aktiv pårørendeorganisasjon med tilhørighet i de antroposofiske miljøene i Europa. Den har som formål å representere personer med utviklingshemming som ikke kan snakke på egne vegne om sine rettigheter. Organisasjonen fungerer som en “juridisk person” og er en høringsinstans for EU-kommisjonen. ECCE var en vesentlig bidragsyter til innholdet av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer


Blagoe delo i Russland

Blagoe delo holder til 70 km utenfor millionbyen Ekaterinburg øst for Uralfjellene i Russland. Organisasjonen drives på antroposofisk grunnlag, og den har oppstått med støtte fra det Nordiske forbundet. Dagsenter ble etablert i 2005 og har i dag syv verksteder for voksne personer med funksjonshemming og et teaterstudio for ungdommer med spesielle behov. Siden 2001 har det vært et tre-årig seminar for utdanning i sosialterapi for sosialarbeidere i regionen. Blagoe delo trenger hjelp til finansieringen, og bidrag mottas med takk!

Les mer


Skattefradrag med Solidus

Sosialterapeutisk Forbund er fra desember 2013 godkjent av Skattetaten som en organisasjon som kan tilby sine givere skattefradrag på gaver. Forbundet har inngått i et samarbeid med Solidus AS på vegne av sine medlemsvirksomheter. Solidus sørger for det praktiske arbeidet gjennom en web-basert løsning for givertjeneste og skatteinnberetning. Hver medlemsvirksomhet må selv håndtere dette gjennom Solidus.

Les mer

Sosialterapeutisk Forbund (SF)
Sosialterapeutisk Forbund (SF)

består av 14 selvstendige virksomheter for mennesker med spesielle behov; barn, ungdommer og voksne. Virksomhetene gir tilbud om skole, bolig og arbeid til cirka 300 elever/beboere. Til grunn for arbeidet ligger det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner.

Les mer
Bachelorgrad Sosialpedagogikk
Bachelorgrad Sosialpedagogikk

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr bachelorgrad i sosialpedagogikk. Faget er rettet mot praktisk sosialfaglig arbeid basert på steinerpedagogiske metoder.

Les mer
Kalender
Kalender 2018
26-27
apr
Sundvollen, Buskerud
24-27
okt
Nordisk Forbunds høstmøte
Rotvoll, Trondheim
5
nov
Høstmøte i SF
Vidaråsen, Andebu
Tidsskriftet LandsByLiv
Tidsskriftet LandsByLiv

utgis av Sosialterapeutisk Forbund. Se alle utgavene her.

Les mer
Ledige stillinger
Ledige stillinger

Søk ledig stilling innenfor antroposofiske sosialterapeutiske virksomheter, Camphill og helsepedagogiske skoler.
Les mer


Har du en stilling å annonsere?
Klikk her

Dialogos sekretariat for SF
Dialogos sekretariat for SF

Dialogos medie- og ressurssenter er administrativt sekretariat for Sosialterapeutisk Forbund. Dialogos er også ansvarlig for produksjonen av tidsskriftet LandsByLiv og står for driften av nettsiden sosialterapi.no.

Les mer
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi
Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi

er et nordisk nettverk av omsorgstjenester for barn, unge og voksne med utviklingshemming, som bygger på det antroposofiske menneskesynet.

Les mer
Konferenz
Konferenz

für Heilpädagogik und Sozialtherapie er et forum for den internasjonale antroposofiske omsorgsbevegelsen. Årlig holdes et verdensstevne i Goetheanum, Dornach, ved Basel i Sveits. Sosialterapeutisk Forbund inngår i dette verdensomspennende nettverket som omfatter ca 700 steder i 50 land.

Les mer
Europeisk pårørendeorgan
Europeisk pårørendeorgan

European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy (ECCE) har som formål å representere personer med utviklingshemning som ikke kan snakke på egne vegne. Organisasjonen fungerer som en "juridisk person" og består av både pårørende og medarbeidere i virksomhetene.

Les mer
«Kulturøyer» av Bente Edlund
«Kulturøyer» av Bente Edlund

Boken Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov 1924-1990 er skrevet av Bente Edlund som underviser i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Boken bygger på hennes doktoravhandling fra 2008.

Les mer