Håndverk og identitet – ”Sånn vil jeg være!”

Dette var temaet for Fagdager 2014 til Sosialterapeutisk Forbund på Sundvolden hotell 8. og 9. mai. ”Håndverk og identitet” ble belyst fra flere sider, og aktuelle spørsmål som ble utforsket, var: Hvordan er håndverk identitetsskapende? Møtes pedagogikk og terapi i håndverksarbeidet? Hva er håndverkets betydning for utdannelse – det yrkesmessige perspektiv? Kjell Helge Johansen var invitert som hovedforedragsholder, og fagdagene ble ledet av kaospilotene Rowan Simonsen og Stine Evjen.

Les hele rapporten fra Fagdager 2014

Utvikling av håndverksfaget i skolen

Ena Ulvund, prosjektleder for fagdagene, tok for seg håndverkets betydning og plass i skolen. På 1920-tallet var håndarbeid og sløyd lagt opp slik at elevene skulle være rustet for oppgaver i voksenlivet. Fra slutten av 1930-årene skulle eleven mestre spesifikk kunnskap, før Mønsterplanen ble iverksatt på 1970-tallet. Da endret faget navn til Forming, og det omfattet både håndarbeid, sløyd, skriving og tegning. Senere i 2006 kom Kunnskapsløftet med krav om at undervisningen skulle munne ut i muntlig og skriftlig drøfting.

Les mer

… sånn vil jeg være! – om pedagogikk og terapi

Per Engebretsen er lærer på Ljabruskolen og beskrev hvor mye som kan skje for den enkelte elev når noe er «satt i gang». Men vel så viktig er det å stoppe og la eleven speile seg i sitt arbeid. Da er tiden inne for å bli «terapeut» og sørge for at vedkommende blir seg selv bevisst om sin nye kunnskapservervelse. Det gir et pusterom og ny bevissthet. Tenk at du en dag bestemmer deg for ”hvor du skal”. Når du kommer fram, stopper du for å se ”hvor du kommer fra”. Og hva skjedde underveis?

Les mer

Håndverk og identitet – og barnets utvikling

Kjell Helge Johansen fortalte hvordan barnet starter i periferien. Jegets to perspektiver: punkt og periferi/periferi og punkt. Det skjer et skifte i treårsalderen der barnet begynner å beherske språket og omtaler seg selv som ”jeg”. Etterligningen pågår frem til niårsalderen. Jeg er den “JEG er”. Barnet lukker seg. I ungdommen starter individualiseringen, og man opparbeider sitt eget følelsesliv. Ofte keitete og litt ubehjelpelig i begynnelsen. Senere spør ungdommen; “Hva kan jeg?”.

Les mer

Retten til et dagaktivitetstilbud

Arbeid og aktivitet er grunnleggende for virksomheter som bygger på et antroposofisk verdisyn. Maria Bjune fra Granly Stiftelse fortalte om vertskommunen Østre Toten som har svak økonomi og ønsker å redusere godtgjøringen som Granly mottar per bruker. Et avtaleverk regulerer godtgjøring for de tjenester kommunen kjøper av Granly. Linda Hauge, Seniorrådgiver fra Hovedorganisasjonen Virke, var også til stede på Sundvolden.

Les mer

Vesen og indre kvalitet av verkstedene

Arbeidslivet står helt sentralt på Vidaråsen, fortalte Elisabeth og Walter Lobsiger. De er begge verkstedledere i Vidaråsen Landsby, henholdsvis på snekkerverkstedet og i veveriet. Målet er at hver og en skal ha et menings- og gledesfylt arbeid som svarer til ens muligheter og samtidig dekker et behov i landsbyen. Karl König viste til at et regelmessig arbeid bidrar til en indre sikkerhet – trygghet og sosialt fellesskap – og anerkjennelse. Gjennom å lage noe som er vakkert, godt og sant.

Les mer

Utvikling i fellesskap – om arbeid og identitet

Marta Eldøy: «eg kan…» «kven … eg?» Det var Ola som plutselig sa dette. Ein av ungdommane som har vert kort tid i arbeid hos oss på Helgeseter. Han hadde akkurat knekt koden i å meistre veven: Føre skyttelen frå side til side, legge lag på lag med farga garn inn i renninga – innslaget. Passe på og huske å ha rett fot på rett trøe, kantane på sidene skal også være fine og beine. Så kan bommen slåast til – passe. Veven er eit fullstendig terapiinstrument! Den står i samanheng med tankens og bevisstheitas utvikling.

Les mer

Musikk som håndverk

Monica Nicolaisdatter Haugan spurte om det er mulig å kalle musikk for et håndverk? Er ikke det å trekke det litt langt? I Hogganvik Landsby har vi et orkesteret som er en del av det sosiale og kulturelle tilbudet. Dets spede begynnelse var et vidunderlig lite skramleorkester som oppstod etter arbeidet på vevstuen. Arbeidssangene var knyttet opp mot veving, garn, ull, sauer, landskapet rundt oss. Og sangene krøp inn i kroppene våre, inn i nervesystemet og ble en del av råstoffet vårt.

Les mer

Håndverksutdanning i Camphill

Bente Øvlisen Bresges fortalte at det lenge vært et sterkt ønske om å utarbeide en yrkesrettet utdannelse i Camphill. Beboerne har også selv ytret ønske om det. Arbeidet er en viktig hjørnestein i landsbyene, og det har alltid foregått en omfattende opplæring. Men per i dag finnes det lite dokumentasjon på hvordan opplæringen foregår – ut over det man kan se og fornemme. Landsbystiftelsen arbeider nå målrettet med å etablere en yrkesutdannelse. På Rotvoll begynte vi høsten 2013 med en lærling på vevstua.

Les mer

Nålefilting – hånden beveget seg og skapte

Hvordan kombinere håndens arbeid med foredrag, samtaler og gruppearbeid? Nålefilting var svaret! Og under seminaret på Sundvolden ble det filtet ivrig. Deltakerne kunne forsyne seg med farget ull, nålefilte-nåler og skumputer til å filte mot. Til slutt ble alle produktene vist fram. Her var hjerter, blomster, terninger, dyr, engler og en motorsag! Alle ble oppfordret til å ta med ull og nåler hjem for å fortette produksjonen.

Les mer

Glimt og inntrykk

Det var på ca 70 personer til stede under Fagdager 2014, og forsamlingen ble loset trygt fra punkt til punkt – med humor, latter og alvor – av kaospilotene. Det vekslet mellom foredrag, en-til-en samtaler, drøftelser rundt gruppebord under WorldCafé og OpenSpace. Mellom slagene ble det varmet opp med fellessang og en rundgang etter en Suldals-springar. Kongressalen var dekorert med kunsthåndsverksutstillinger fra de ulike stedene.

Les mer