Blagoe delo, Ekaterinburg, Russland

Blagoe delo, Ekaterinburg i Russland

Den allmennyttige ikke-kommersielle organisasjonen ‘Blagoe delo’ ble etablert i 2005 og er en organisasjon som drives på antroposofisk grunnlag. De har et dagsenter med 7 verksteder for 40 voksne personer med funksjonshemning og et teaterstudio for 20 ungdommer med spesielle behov.

Blagoe delo holder til i landsbyen Werch-Nejvinski, 70 km utenfor millionbyen Ekaterinburg som ligger i Sverdlovsk region ved Uralfjellene i Russland. Under Sovjettiden var området svært isolert, og nabobyen Novouralsk ble etter krigen bygget opp rundt atomkraftindustri. Den var og er fremdeles utilgjengelig for utlendinger.

Initiativet til organisasjonen ble tatt av en gruppe fra de første avgangsstudenter fra Sofia-seminaret i Ekaterinburg. Det treårig seminaret for utdanning i helsepedagogikk og sosialterapi for sosialarbeidere startet opp i 2001. Vera Simakowa var en av initiativtakerne, og hun har siden vært leder av teamet av medarbeidere. Gjennom et større bidrag fra den tyske stiftelsen Software AG – Foundation Darmstadt ble det i 2008 mulig å kjøpe og renovere en stor to etasjes bygning til de ulike aktivitetene og verkstedene.

“Video about us” Blagoe delo. Publisert 7.7.2013.

Syersker
Fra verkstedet for søm.

Verksteder og teatervirksomhet

Siden 2005 er det etablert syv verksteder som i dag fungerer som dagsenter for voksne med funksjonshindringer. I verkstedene arbeides det med tre, søm, husholdning, ull og filt, keramikk og lysproduksjon. I tillegg deltar cirka 20 personer i arbeidsterapi. Dagsenteret leier også en naboeiendom hvor de driver hagebruk og gartneri.

To ganger i uken er det tilbud om teaterverksted for 20 ungdommer, samt noen foreldre og pårørende. Teatergruppen viser jevnlig forestillinger lokalt og regionalt, og de har deltatt i teaterfestivaler i utlandet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, blant annet i Järna 2007, på arrangementet Peer for alle på Gålå 2009 og i Wien 2011. Blagoe delo har videreført denne impulsen, og de arrangerte en all-russisk kongress i Ekaterinburg 2012 med 300 deltagere fra 15 regioner.

Teaterforestilling
Fra en forestilling i Ekaterinburg – Blagoe delos teatergruppe.

Medarbeiderkretsen

Vera Simakova er utdannet ingeniør (Ekaterinburg, 1991) og steinerpedagog (Moskva, 1994). I 2012 tok hun mastergraden i sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen (RSH) i Oslo. Alle aktivitetene ved senteret bæres av en medarbeiderkrets på 12-14 personer, hvorav seks av disse har fullført utdanningen i sosialterapi. Partnerskapet fungerer på alle nivåer, fra å løse kompliserte spørsmål om finansieringen til videreutvikling av Blagoe delo.

Senteret får ingen statlig eller kommunal støtte for medarbeidere og drift, bortsett fra lokal transport for medarbeidere/klienter med funksjonshemninger. De må søke penger gjennom ulike russiske og utenlandske stiftelser, samt næringslivet i regionen. Det er en kamp for å overleve, men foreløpig har det lyktes dem fra år til år.

Politisk innflytelse

Blagoe delo ser det som sin misjon å bidra til å fremme et verdig liv for mennesker med funksjonshemninger og spesielle behov i samfunnet, gjennom å integrere praktisk arbeid med utdanning og kunstneriske aktiviteter og prosjekter.

Blagoe delo har også drevet en intensiv lobbyvirksomhet gjennom flere år, med det resultat at daglig leder, Vera Simakova, ble utnevnt til medlem av Guvernørens råd for sosiale spørsmål i 2010. Hun ble senere valgt inn i det politiske organet Public Chamber for Sverdlovsk region. Petter Holm og Stiftelsen Helsepedagogisk og Sosialterapeutisk Seminar i Bergen, har siden 2006 bidratt som fundraiser og rådgiver. De har også fungert som kontaktperson mellom Blagoe delo/Sofiaseminaret og utenlandske stiftelser som har bidratt med støtte.

studenter
Medarbeidere og studenter ved Centre for Social Art – Sofia.

Centre for Social Art – Sofia

Sofia-seminariet startet opp som et samarbeid med Nordiska Förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi og Seminaret i Järna i 2001. Siden da har seminaret i Ekaterinburg uteksaminert tre kull med studenter. I 2011 ble seminaret nydannet og registrert som en egen organisasjon, med navnet “Centre for Social Art – Sofia”. Med konsulenthjelp fra Petter Holm ved seminarstiftelsen i Bergen ble et nytt tre-årig program i sosialterapi utviklet på grunnlag av BA-utdanningen i Oslo.

I 2013 fikk seminaret en internasjonal godkjenning for sin studieplan som består av seks moduler på høyskolenivå, gjennom Crossfields Institute i England. Hver modul gir 10 studiepoeng og 20 studenter deltar nå i kullet 2012-2015.

Samarbeid Rudolf Steinerhøyskolen

Det er innledet et samarbeid med Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo om praksisplasser. Studenter ved BA-studiet i sosialpedagogikk i Oslo vil da ha en tre ukers praksisperiode hos Blagoe delo.

I januar 2014 vil Bente Edlund, studieleder ved sosialpedagogikk på høyskolen, være gjestelærer på Sofia-senteret. Målet er å ha ferdigstilt en egen bygning for studenter på naboeiendommen innen da. Den er på 300 m2 og vil ha 15 sengeplasser og to arbeidsrom.

Sofia-seminaret har gjennom årene mottatt støttet fra en rekke bidragsytere, blant annet Software AG – Foundation Darmstadt, Iona Stichting, Nederland og Nordisk Forbund for helsepedagogikk og sosialterapi. Det treårige seminaret er også medlem av og anerkjent av den internasjonale utdanningskretsen i Kassel (Medisinsk seksjon, Goetheanum).

Pionerforetak

Blagoe delos virksomhet blir i økende grad anerkjent som et pionerforetak, og de er ofte i mediene; deltar på pressekonferanser, i fjernsyns- og radioprogrammer og i faglige konferanser. Både lokalt og regionalt har de viktige støttespillere. Særlig viktig er kontakten med den øverste administrative og politiske ledelsen i Sverdlovsk-regionen. Dermed øker også kravet til kvaliteten på det arbeidet som gjøres med de funksjonshemmede i Blagoe delo. Et viktig skritt var et samarbeid med det regionale sosialdepartementet i 2011-12 om utdanning av 20 ledere for distriktskontorene i regionen. Tema var FN-konvensjonen, og prosjektet ble dokumentert i Vera Simakovas masteroppgave ved Rudolf Steinerhøyskolen 2012; Simakova/Holm: “The Trinal Method as a tool for social inclusion”.

Blagoe delo har nå innledet et samarbeid med lederen for den europeiske kongressbevegelsen Thomas Kraus. Etter invitasjon fra sosialministeren er en første verdenskongress for funksjonshemmede i Ekaterinburg 2017 under planlegging, i samarbeid med regionale og føderale myndigheter. Thomas Kraus og Vera Simakova har hatt møter med Viseguvernøren, med Ombudet for menneskerettigheter og det regionale sosialdepartementet, som alle vil bidra.

Virksomheten ønsker å være et verktøy i arbeidet for å realisere de funksjonshemmedes rettigheter i henhold til FN-konvensjonen av 2006. Russland har ratifisert konvensjonen og har dermed forpliktet seg til å innarbeide rettighetene i sin egen lovgivning. Dette betyr i praksis å bidra til utvikling av arbeids-, bo- og kulturtilbud slik at denne gruppen kan inkluderes i samfunnet som fullverdige borgere.

Støtte videre

Prosjektet kan ikke gå videre alene, og det ønsker å være en del av den globale utviklingen. I Russland er det et stort behov for å få del i de antroposofiske virksomhetenes erfaringer og kunnskaper på det sosialterapeutiske området. Kommunikasjon og samarbeid med seminarstiftelsen i Bergen og europeiske gjestelærere og institusjoner, har til nå vært avgjørende for den utviklingen som har funnet sted. Det gjelder nå å finne et grunnlag som kan skape sikkerhet for at prosjektet kan overleve på sikt.

Sosialterapeutisk Forbund i Norge bidro i 2013 med 20.000 kroner til utviklingsarbeidet som seminarstiftelsen i Bergen og Petter Holm bidrar med i Russland. Styret i forbundet oppfordrer andre antroposofiske virksomheter i Norge til å bidra gjennom kakelotteri, julemarked eller andre aktiviteter. For eksempel har Helgeseter gitt overskuddet fra julemarkedet sitt i flere år til dette utviklingsarbeidet.

Økonomisk støtte kan overføres til Stiftelsen Helsepedagogisk og Sosialterapeutisk Seminar i Bergen. Fosswinckelsgt. 18, 5007 Bergen. Bankkonto: 1254.05.02186.
Kontakt er Petter Holm,

Flere videoer fra Blagoe delo.