Gruppesamtale under Konferenz 5.-7.oktober 2012. Foto: Matthias Spalinger.

Årlig møtes landene til Konferenz i Dornach

Rigmor Skålholt, fra møtene i 2012 og 2013

“Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie” er et forum for den internasjonale antroposofiske omsorgsbevegelsen. Konferenz kan sees på som en global fellesskapsbygging. Ledemotivene for konferansen er pleien av det åndelige grunnlag for helsepedagogikk og sosialterapi. Å møte med hverandre og sanse hvor vi står som en global bevegelse. Det finnes i dag 700 steder i 50 land. Bevegelsen har vokst sterkt de siste årene. Særlig i Latin-Amerika, Øst-Europa og landene i øst ved Stillehavet.

Møtene i Dornach

Jeg har hatt gleden av å representere Norge i dette forumet de fire siste årene. Vi arbeider med tema som er aktuelle for de fleste. I 2012 var vi ca 60 personer til stede som representerte 28 nasjoner, året etter var 30 nasjoner representert. De “offisielle” språkene under møtene er både tysk og engelsk. I tillegg er det en summing av gruppe-oversettelser til russisk, spansk og fransk. En stemning av fortettet, lyttende oppmerksomhet.

“Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie” har sete i Dornach i Sveits, og Rüdiger Grimm er leder for sekretariatet. Rådsorganet ligger under den medisinske seksjon i Den frie høyskole for åndsvitenskap. Målet er å formidle bevissthet om samarbeid og faglig støtte i dette store internasjonale nettverket.

Rapporter fra stedene

Under konferansen blir det gitt rapporter fra situasjonen ved stedene i de ulike landene. Her noen eksempler:

Ved St. Georg skolen i Moskva kom personer fra kommunen og fortalte at de trengte skolebygget selv. Dette skjedde etter at skolen var nyoppusset for innsamlede midler. Det ble gitt et par ukers utflyttingsfrist. Dette godtok ikke de pårørende som opprettet en facebook aksjon. Sammen med et opprop fra “Konferenz” klarte de å redde skolen i siste øyeblikk. Nå har de fått kontrakt og kan fortsette i skolebygget i ti år til.

I England og Wales har 26 Camphillsteder fått hard medfart av myndighetene med krav om endringer. Noen av stedene er overtatt av myndighetene fordi de ikke innfrir myndighetens sosialpolitiske krav. Medarbeiderne har måtte flyttet ut, og mange har reist til Camphill i Irland. Vi kan bare ane hvilken smerte dette må ha forårsaket.

Fra Latin-Amerika fortalte Paula Morain som arbeider som lege i Brasil, om skolene og dagsentrene i Brasil, Argentina, Peru, Coloumbia og Equador. Disse landene har bygget opp et tett nettverk seg i mellom. Det finnes nå 10 utdanningssteder i disse landene for mennesker som arbeider med mennesker med utviklingshemning. De høster stor anerkjennelse fra myndighetene for sitt arbeid. Med FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har inkludering i offentlig skole blitt et tema. Det kommer lærere fra den offentlige skole til de antroposofiske utdanningsstedene for å lære om helsepedagogikk. I Sao Paulo trenger de nå et botilbud a la Camphill for voksne. Hvem har lyst til å reise dit?

Fra Kirgistan ble det fortalt om et meget aktivt antroposofisk arbeide. De har etablert en godt besøkt utdannelse for helsepedagoger og lærere. Utdannelsene har offentlig godkjennelse. Hver lørdag møtes 40-50 mennesker og studerer Frihetens filosofi, gjør eurytmi og avslutter med et måltid. Det arrangeres kurs i samarbeid med virksomheter fra 4 forskjellige republikker. Dette skjer i det som kan beskrives som en “røverstat”, uten rettsbeskyttelse og hvor politikerne er korrupte. I inklusjonens navn tas utviklingshemmede ut av institusjoner og forsvinner. Kanskje de blir de drept som offer for organformidling.

I kanton Bern i Sveits settes det nå inn sterke sparetiltak. Det gjelder alle institusjoner for utviklingshemmede og hjemmetjenester. Kantonen Bern har store lån, og sparetiltakene skyldes blant annet skattereduksjoner. Da blir det lettest å spare der hvor de møter minst motstand. Hver fjerde stilling for institusjonene må nå strykes. Beskjed om innsparingen kom rett før sommerferien og vil iverksettes fra nyttår 2014. Dette kom som et sjokk og samtidig som en oppvåkning. I vår del av verden er det lett å sovne i “trygge” velferdsgoder. Med hvilken bevissthet står våre virksomheter i verden?

Økonomi

Beskrivelsene forteller om en mangfoldig og engasjerende bevegelse som arbeider under meget forskjellige betingelser. For alle disse er “Konferenz” i Dornach et viktig bindeledd. Sekretariatet finansieres gjennom medlemsbidrag fra landene. “Konferenz” trenger økt støtte fra alle de land, og steder som har mulighet til å gi. Det er fortsatt tap på grunn av at sveitserfranc er så høy i forhold til andre lands valuta. Stedene som ligger i fattige land, kan ikke bidra økonomisk. Her har vi mulighet til å praktisere brorskap og solidaritet.

Neste års konferanse i Dornach er 6. – 10. oktober 2014.

Rudolf Steiners Helsepedagogisk kurs 1924

I 2024 er det 100 år siden Rudolf Steiner holdt det helsepedagogisk kurs bestående av 12 foredrag i juni 1924 for 21 personer i Schreinerei i Dornach. Intensjonen hos Konferenz er å ta for seg alle de 12 foredragene fram til jubileet fram til 100-årsfeiringen i 2024. Det første foredraget ble gjennomgått under Konferenz 2013.

Rigmor Skålholt, 2013

Konferenz-møtet 2013 ble holdt i Schreinerei, denne trebygningen som ligger like inntil Goetheanum-bygget. Vi var ca 150 mennesker til stede. Disse foredragene som ligger nesten 90 år tilbake i tid, er en historisk milepæl for en åndelig menneskeforståelse, og fortsatt en kraft og en inspirasjonskilde. Det helsepedagogiske kurset ga grunnlaget for kulturelle initiativ hvor mennesker med og uten handikap skapte og skaper nye livssammenhenger.

Rüdiger Grimm, som er leder av Konferenz, sa at dette første foredraget til Rudolf Steiner er et urbilde på inklusjon. I vår åndelige opprinnelse er vi alle like og hele. Som åndelige vesener stiger vi ned i et ufullstendig legeme med styrker og svakheter. Vi møtes på jorden på et bestemt sted til en bestemt tid og bærer med oss en skjebne-impuls. Med dette går vi som menneske i de sosiale sfærer hvor vi inkluderer eller ekskluderer hverandre. Vi eller andre kan frata oss muligheten til å møte mennesker med spesielle kvaliteter.

Wolf-Ulrich Klünker beskrev det helsepedagogisk kurset til Rudolf Steiner som et vendepunkt for en ny psykologi som integrerer åndelig og fysisk sjeleliv. Det evige sjeleliv skulle fattes vitenskapelig. “Jeget i tenkningen bygger det legeme vi stiger ned i”, var en av hans sammenfatninger.

Her hadde jeg en opplevelse som jeg tror gjelder flere mennesker i møte med antroposofien. De oppfatter at dette er viktig, men klarer ikke å forstå dybden i det som formidles. Slik må det også ha vært for de første unge menneskene som var med på kurset til Rudolf Steiner i 1924. Klünker fortalte at det kom til en krise før det 10. foredraget. Tilhørerne var utilfredse. De følte det ble for abstrakt og teoretisk. Steiner skal ha blitt oppgitt og spurte dem: “Hva vil dere?” Det kom ikke noe svar.

I samtalen etter foredraget til Wolf-Ulrich Klünker kom det fram ulike reaksjoner. Noen opplever det helsepedagogisk kurset som “å komme hjem” til noe kjent og dyrebart. Andre synes det er veldig uoversiktlig. Foredragene er ikke logisk oppbygd, men utvikler seg i en kunstnerisk spiralform. Det kan være til hjelp å studere teksten sammen med andre for å komme til en bedre forståelse av innholdet. Det helsepedagogiske kurset utfordrer den enkelte til å være bevegelig i sitt arbeide med fenomener. Kurset blir dermed som en øvelse. Seks par kategorier beskrives i kurset. De er ikke ment som sykdomsbilder, men er lagt fram for at man skal kunne arbeide i frihet mellom polariteter. Rudolf Steiner advarte sterkt mot å sette diagnostiske merkelapper på barna. Han innførte begrepet “Seelenpflege bedürftige Kinder” (barn med behov for sjelelig pleie).

Innen antroposofisk helsepedagogikk tilføyes en åndelig dimensjon. Handikap anses som en inkarnasjonsutfordring (individualiseringsprosess). I normalutvikling har vi en pedagogisk blikkvinkel. I det helsepedagogiske er det både helbredelse og pedagogikk. Her står vi som leger, pedagoger og terapeuter med ulike synsvinkler. I selve møtet med barnet eller den voksne skjer oppdragelsen/helbredelsen. Sitat fra Paracelsus: “Oppdragelse er stille helbredelse. Helbredelse er dramatisk oppdragelse.”