Teser for antroposofisk sosialterapi

Tesene er tenkt å tjene som inspirasjon og støtte i arbeidet innen antroposofisk sosialterapi og kan gi et utgangspunkt for arbeidet i de sosialterapeutiske virksomhetene. Tesene gjør ikke krav på å være fullstendige, og de vil fortsette å bli utviklet i tiden framover. Tesene ble utarbeidet i 2018 av den sosialterapeutiske arbeidsgruppen, en faggruppe innenfor Konferenz for helsepedagogikk og sosialterapi ved Goetheanum, Dornach, og er oversatt til en rekke språk.

Les mer

Musikkterapi som
bærende fellesskap

– Helsepedagogisk videregående Steinerskolen på Skjold i Bergen er en av få skoler i sitt slag i Norge, forteller Josefin Winther. Pedagogikken er temmelig ulik fra den vanlige skolen. Mange av elevene som kommer hit er ungdommer som av ulike grunner ikke finner seg til rette eller kan nyttiggjøre seg det tradisjonelle videregående opplæringstilbudet. I tillegg til å være musikkpedagog på steinerskolen er Josefin en kjent musiker og låtskriver.

Les mer

Tilfeldighet – og skjebne

Er tilfeldigheter en realitet? En innvending mot tilfeldighetenes realitet er at sannsynligheten statistisk sett er så liten. Men er det slik i det virkelige liv? spør Bernard Beitman i sin bok «Connecting with Coincidence». På tysk heter tilfeldighet «Zufall». Noe «faller» til oss. Hvordan noe kan treffe, får vi høre i artikkelen om Lars Skrefsrud – misjonæren som satte mennesket først. Rudolf Steiner planla rundt 1900 å skrive et nytt filosofisk verk, en «tilfeldighetsfilosofi» påpeker Kaj Skagen i «Morgen ved midnatt».

Les om tilfeldigheter i LandsByLiv 46, våren 2019

Fremja: – Å fremme indre drivkraft og mening

Fremja AS er et nytt sosialterapeutisk initiativ i Norge for voksne med utviklingshemming (over 18 år). Främja startet først i Sverige i 2011, og Fremja i Oslo er et datterselskap som forhåpentligvis snart får knoppskyting rundt i landet. Ildsjelene bak er Frode Wendelboe fra Nesodden og Joseph Lillo-Stenberg. Tilbudet er såkalt «håndsøm» som bygges opp rundt hver enkelt person. I hver boenhet er det vanligvis tre personer. Det sosiale fellesskapet er viktig, og Fremja bidrar med meningsfulle oppgaver til den enkelte, jevnfør Rudolf Steiners sosiale grunnlov.

Les mer

Bachelorgrad i sosialpedagogikk

Steinerhøyskolen tilbyr en yrkesbasert deltidsutdanning over fire år som fører frem til bachelorgrad i sosialpedagogikk. Oppstart nytt kull høsten 2018. Studiet kvalifiserer for miljøfaglig arbeid i steinerskolen, samt i sosialterapeutiske virksomheter som gir bo- og arbeidstilbud til unge og voksne med særskilte behov. I Norge finnes 30 steinerskoler og ti sosialterapeutiske institusjoner basert på steinerpedagogiske ideer.

Les om studiet på steinerhoyskolen.no

Les om det første studentkullet 2013 i LandsByLiv 34

Landbrukets betydning – fra jord til bord

Nesten alle sosialterapeutiske virksomheter har et landbruk. Kanskje kunne en si at landbruket er sosialterapiens «rotfeste», som knytter arbeid og identitet til et sted. Gjennom arbeidet med jord og dyr, får alle som lever i landsbyen en nærhet til livsprosessene og årstidens veksling. Arbeidet på gården bidrar til å styrke samholdet og samhørighet, og det legger et godt grunnlag for andre aktiviteter. Det spesielle med landbruket i sosialterapien – er at det er biodynamisk! Arbeidet på gårdene er inspirert av Landbrukskurset som Rudolf Steiner holdt i 1924. Hvor det slås fast at landbruk er kultur og av vital betydning for sunnhet og helse hos mennesker og dyr.

Les om jordbrukets betydning i LandsByLiv 43

Sosial tregrening

I 1919 uttalte Rudolf Steiner følgende: «Det som i det siste århundre har utviklet seg som et tidsfenomen, nemlig åndslivets og rettslivets avhengighet av næringslivet, anser man som naturnødvendighet. Og man legger ikke merke til hvordan det virkelig forholder seg: at det er denne avhengigheten av næringslivet som har drevet menneskeheten inn i katastrofen.» Sosial tregrening er hovedtema i LandsByLiv 42 med en rekke artikler. Her kan du lese om friheten, likheten og brorskapet; solide tradisjoner fra 1814 og den norske grunnloven; hvordan kulturen ble antroposofenes strategi; og om samfunnets treklang – en nødvendig utvikling.

Les om sosial tregrening i LandsByLiv 42

Private initiativ for å skaffe boliger

Tobias er en ung mann med utviklingshemning. Han har egen bolig, og det er ikke det offentlige tilbudet som skal takkes for dette, skriver Jørn H. Eriksen, som er far til Tobias. Det var en lang og krevende kamp som mange har kjempet sammen. Jeg skriver dette fordi jeg mener at lovverket er feil og må endres. Rettighetsutvalget gjennom NOU 2016:17 «På lik linje» er klare i sin anbefaling og sier: «Kommunen må ha plikt til å sørge for et udekket boligbehov». Hovedproblemet er: Kommunene har ikke plikt til å skaffe bolig. De skal bare «medvirke til» som i praksis betyr at de ikke trenger å medvirke til.

Les artikkelen i LandsByLiv 42

Les hele artikkelen om hvordan skaffe boliger

NY BOK: Menneske først og fremst

– få et innblikk i Camphill-landsbyene i Norge. Boken gir et enestående innblikk i den rike og varierte Camphillbevegelsen. Forfatter Christian Egge har konsentrert seg om to gjennomgripende tema i fremstillingen: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet, og likeledes forholdet mellom Camphillbevegelsen og bærekraftig utvikling. Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Det blir snart tydelig for leseren at landsbyene er skapt med de funksjonshemmede, ikke for dem. Da Camphill-landsbyene i Norge feiret sitt 50-årsjubileum i 2016, skrev Aftenposten: «Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn».

Les mer hos Kagge Forlag

Nordisk midtsommerfestivalen 2017

26. – 30. juni foregår KIK-festivalen 2017, sosialt allkunstverk, på Fuglsøcenteret i Danmark, i nærheten Ebeltoft på Jylland. «Snedronningen 7 motiver» er årets teaterprosjektet. Den erfarne regissøren Paul Klarskov er ansvarlig for utarbeidelsen sammen med Inger Lise Oelrich. Det blir skrevet ny musikk til scenene i spillet. Forberedelsesgruppen håper og regner med mange deltagere fra hele Norden.

Les om KIK-festivalen 2015 i LandsByLiv 39

Les om KIK-festivalen 2017

Verdenskongress Russland 2017

«Making values visible». Verdenskongress for funksjonshemmede i Ekaterinburg september 2017. Kongressen er en fortsettelse av de seks europeiske konferansene og skal bidra til utviklingen av arbeidet med voksne utviklingshemmede i Russland. Initiativtakere er det antroposofisk inspirerte dagsenteret ‘Blagoe Delo’ representert ved Vera Simakova, Thomas Kraus på vegne av ECCE, den internasjonale kongressbevegelsen, samt Petter Holm som representerer sekretariat.

Les om konferansen i LandsByLiv 41

Se programmet

Blagoe delo, Ekaterinburg i Russland

Blagoe delo holder til 70 km utenfor millionbyen Ekaterinburg øst for Uralfjellene i Russland. Organisasjonen drives på antroposofisk grunnlag, og den har oppstått med støtte fra det Nordiske forbundet. Dagsenter ble etablert i 2005 og har i dag syv verksteder for voksne personer med funksjonshemming og et teaterstudio for ungdommer med spesielle behov. Siden 2001 har det vært et tre-årig seminar for utdanning i sosialterapi for sosialarbeidere i regionen. Blagoe delo trenger hjelp til finansieringen, og bidrag mottas med takk!

Les mer

PUSTEROM – Tema for Fagdager 2016

Fordypelse, engasjement og samtaler! Torsdagen handlet om: Hvem er jeg? Hvem er du? mens fredagen hadde fokuset: Hva har jeg med deg å gjøre? Hva er mulig i rommet mellom oss? Til sammen 75 medarbeidere deltok fra de sosialterapeutiske og helsepedagogiske virksomhetene. Målet med dagene er faglig påfyll og inspirasjon, samt å knytte og styrke relasjonene stedene imellom. Arrangementet fant sted på Sundvolden hotell ved Tyrifjorden som tidligere år.

Les mer i LandsByLiv 41

Jubileumsutgave av LandsByLiv

Fra innholdet: Hos HM Kong Harald 9. mai 2016. Jubileumsfeiring på Vidaråsen. Arven etter Karl König. Fire pionerer: Phyllis Jacobsen, Ivan Jacobsen, Margit Engel og Trygve Thornæs. Camphill og Øst-Europa. Russens lysaksjon. Nils Christie – en venn av landsbyene. Landsbymøte! Torbjørn Ullereng. Bjørn Thure Haugen. Hallfrid Slettemoen. To må man være. Hva var det med Petter? Å være far til landsbyboer. Fra offisersgård til Camphill. Kulturens rolle. Hus og hjem. Å eldes med verdighet. Økolandsby-bevegelsen feirer 50 år. Tregrening.

Les jubileumsutgaven

– Skaperkraft er økonomiens livsnerve

Irene Nygårdsvik mener kunstnere og bedriftsledere er mye mer like enn vi tror. Det er skaperkraft som driver dem. Hun tør være kjent for LandsByLivs lesere, som inspirator og foredragsholder. I 2011 snakket hun om raushetens økonomi for representantskapet i Camphill Landsbystiftelsen. Irene Nygårdsvik er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun var i gang med en doktorgradsavhandling, da hun hoppet av studiet i 2005 og startet Spekulatoriet for å følge sin egen forskning innenfor økonomi og dialog. I påvente av en bok om økonomi, ”strikket” hun frem boken ord for ord – rad for rad.

Les omtalen i LandsByLiv 40

Nils Christies foredrag på Vidaråsen 2014

Menneskevennen og Vidaråsenvennen Nils Christie døde i en ulykke 27. mai 2015, 87 år gammel. Bare et halvt år tidligere holdt han et foredrag på Vidaråsen der han sier: Dette vil være et av de poengene som jeg ønsker å bli husket for. Ikke gå i noe samarbeid som vil bety at man må fravike fra noe hovedprinsipp. Da er det bedre ikke å få de pengene! Dere har jo jorder og gulrøtter og sånn. Det er fint å være avhengig! Det er en av sosiologiens første lover.

Les hele foredraget i LandsByLiv 39

Å godta lagnaden sin – amor fati

Tema i LandsByLiv 39 handler om å godta og elske lagnaden sin. ”Det som kjem imot meg, kan eg ikkje gjere noko med, elles var det ikkje lagnad. Korleis eg møter det, er opp til meg, elles er der ingen fridom.” Eg minnes ikkje kvar eg har desse orda i frå, men eg synest alltid dei er gode å tenke på om eg kjenner at livet skulle gå i mot meg. Eller om livet gjev meg rike gåver også: korleis kan eg best forvalta dei? Og som eit motto over det heile: André Bjerkes vakre dikt Amor Fati – elsk din skjebne!

Les temaartiklene i LandsByLiv 39

Ny bok om organisasjonsutvikling

Hans Brodal er kjent som grunnleggeren av SEA Quinta og han er en av pionerene som innførte den sosialøkologiske impulsen i Skandinavia. I sitt 84. leveår gir han ut boken Gemenskapsbildning – Socialekologi. Människoorienterad verksamhetsutvikling på eget forlag. Boken kan sies å være Brodals testamente over hans samarbeid og erfaringer i mer enn 30 år med bedrifter, myndigheter, ideelle organisasjoner og idébaserte virksomheter.

Les omtale og et utdrag fra boken i LandsByLiv 39

Friskolelovgivningens utfordringer

Knut Dannevig viser i sin kronikk hvordan de helsepedagogiske skolene har vært i friskolelovgivningens vold gjennom skiftende tider. Samtidig gir han et humanistisk bakgrunnsbilde. Hele det frivillige sosialterapeutiske arbeidsfeltet har sine røtter og sin opprinnelige drivkraft i medmenneskelig engasjement, pionerinnsats og utvikling av spesielle innsikter. Dette frembragte også egne friskoler, skoler drevet i samme ånd, og som var rettet inn mot elevgrupper som falt utenfor den vanlige skole.

Les mer i LandsByLiv 38

FN-konvensjonen endelig ratifisert i Norge

Etter flere års venting ble FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtatt av Stortinget 3. juni 2013. Dermed er de viktigste rettighetene blitt lovfestet, som retten til å bo hvor og med hvem du vil bo, retten til undervisning, retten til arbeid/sysselsetting og retten til et kulturliv. Rigmor Skålholt går gjennom de viktigste punktene i konvensjonen, og Johannes Denger viser til Rudolf Steiners tregreningsimpuls.

Les mer

Petter Holm – den triale mannen

Sammen med Bente Edlund har Petter Holm utviklet tilbudet om bachelorgraden i Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen. I intervjuet forteller han om utviklingen fram til høyskoleutdannelsen, egen bakgrunn og mastergraden han nylig tok, samt det tette samarbeidet med dagsenteret Blagoe Delo i Russland.

Les mer i LandsByLiv 33, julen 2012

Faglig samarbeid gjennom 40 år

Bente Edlund, ansvarlig for studiet Sosialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen, presenterer i denne artikkelen fra 2010 det nordiske samarbeidet innenfor antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi. I 1929 ble det første nordiske helsepedagogiske barnehjemmet grunnlagt i Finland, året etter skjedde det samme på Island. Ti år senere fantes tilsvarende virksomheter både i Sverige og Norge. Fotoet er av Ita Wegman, lederen av den medisinske seksjonen ved Goetheanum, da hun besøkte barnehjemmet Sólheimar på Island i 1939.

Les mer i PDF-filen

Å arbeide for hverandre – ikke for seg selv

Elisabeth Husebø skriver i LandsByLiv om den “Den sosiale grunnlov”. Hvorfor er disse ordene så viktige? I det sosialterapeutiske arbeidet er det vesentlig at selv om noen mennesker har et handikapp og andre ikke, er vi alle først og fremst mennesker. Vi kan alle både gi og ta imot. Det er det som samarbeid går ut på; at arbeidet går begge veier: Du gjør noe for meg og jeg gjør noe for deg. Og når vi arbeider sammen, oppstår fellesskapet.

Les mer i LandsByLiv 34, våren 2013

Den sosiale grunnlov

Velferden i et fellesskap av samarbeidende mennesker blir desto større jo mindre den enkelte selv gjør krav på utbyttet av egen innsats, det vil si jo mer han gir av utbyttet til sine medarbeidere, og jo mer hans egne behov ikke tilfredsstilles gjennom egne ytelser, men gjennom de andres. Alt som motarbeider dette prinsippet, må i lengden avle ulykke og nød.
Rudolf Steiner (1905).

Les mer